Wszystko
Profilaktyka
Dieta i żywienie
Ciąża
Uroda
Psychologia
Dziecko
Leki i suplementy
KOMUNIKATY

Artykuł

Nie będzie zmiany kryteriów rekrutacji do przedszkoli pod kątem obowiązkowych szczepień

Ministerstwa edukacji i rodziny nie widzą wystarczającego uzasadnienia, by ustawowo regulować kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola pod kątem obowiązkowych szczepień przyjmowanych dzieci. Samorządy mają możliwość samodzielnie wprowadzić taki warunek - wskazuje MRPiPS.

Stanowisko resortów jest odpowiedzią na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, który w wystąpieniach do MEN i MRPiPS podnosił, że kolejne samorządy przyjmują uchwały zgodnie z którymi podczas przyjęcia do publicznych przedszkoli i żłobków dodatkowe punkty zyskują dzieci zaszczepione. Ponieważ uchwały te bywają  zaskarżane przez wojewodów do sądów administracyjnych, RPO wskazywał, że zasadne byłoby "uregulowanie wskazanych kwestii na poziomie ustawowym".

Innego zdania jest MEN. Resort wskazuje, że rekrutacja dzieci do przedszkola publicznego jest prowadzona zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.

"Norma ta uniemożliwia jakiekolwiek formy dyskryminowania prawnego. Zgodnie z art. 131 Prawa oświatowego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli są brane  pod uwagę kryteria określone w ustawie. Kryteria te mają jednakową wartość i wynikają z Konstytucji. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania lub jeżeli na jego drugim etapie dany podmiot dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te powinny mieć na uwadze jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne" - pisze resort edukacji.

Minister Edukacji Narodowej przypomina, że nie sprawuje nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły/przedszkola i placówki oświatowe. "Zgodnie z Konstytucją i przepisami ustaw samorządowych jednostki samorządu terytorialnego działają samodzielnie. Z ramienia państwa kontrolę nad ich działalnością pod względem zgodności z prawem sprawuje wojewoda, a  w zakresie gospodarki finansowej - regionalne izby obrachunkowe" - czytamy w stanowisku MEN.

"Minister Edukacji Narodowej nie widzi wystarczającego uzasadnienia wprowadzenia na poziomie przepisów ustawowych zmian w kryteriach rekrutacji do publicznego przedszkola" - głosi konkluzja odpowiedzi MEN.

MRPiPS dodaje do tego, iż zgodnie z art. 3a ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 6 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy może do celów związanych z rekrutacją przetwarzać informacje o stanie zdrowia.

"Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wydawało dla samorządów wytycznych dotyczących uwzględniania kwestii szczepień w statutach żłobków, czy klubów dziecięcych. W ocenie Ministerstwa ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 daje możliwość wprowadzenia takiego warunku, jednak decyzję w tym zakresie podejmuje samodzielnie podmiot tworzący żłobek lub klub dziecięcy. Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwestia ta dotyczy niewielkiej liczby gmin w Polsce" - czytamy w stanowisku resortu.

MRPiPS zapowiada, że jeśli będzie otrzymywało sygnały dotyczące potrzeby uregulowania tej kwestii w ustawie, przeprowadzone zostaną analizy dotyczące możliwości dodania w niej stosownych zapisów.

RPO wskazuje tymczasem, że wpłynęło do niego kilkanaście wniosków, w których obywatele podnoszą, że premiowanie przez samorządy w rekrutacji do publicznych przedszkoli i żłobków dzieci zaszczepionych bywa dyskryminujące - zdarza się bowiem, że lekarze nie wykluczają przeciwwskazań do szczepienia i nie wystawiają zaświadczenia o badaniu kwalifikacyjnym.

RPO zauważa jednocześnie, że w orzecznictwie sądów administracyjnych zaczyna utrwalać się pogląd, iż wprowadzenie oświadczenia o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom, jako kryterium dostępu do publicznych placówek nie dyskryminuje pozostałych dzieci.

 

Źródło: Kurier PAP

Razem Dla Serca - Bo Liczy Się Czas

MaybeBaby - Łuszczyca i macierzyństwo mogą iść w parze

Jesteś na kwarantannie i chcesz wiedzieć, czy jesteś zakażony #koronawirus❓

Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?

Nowe zasady ochrony przed koronawirusem - co musisz wiedzieć?

BMI
Masa ciała
kg
Wzrost
cm
Wynik
00.00
Wprowadź dane

Najnowsze

Zapisz się do newslettera!